ЗИЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО ООД
Понеделник, 19 Април 2021
Продукти: Отопление
Отопление
Продукти: Газификация
Газификация
Продукти: Климатизация
Климатизация
Продукти: Соларни инсталации
Соларни инсталации
НАЧАЛО ЗА ФИРМАТА ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ПРОДУКТИ ПРОМОЦИИ КОНТАКТИ
НОВИНИ

„ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0125-C01

05.07.2020

ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0125-C01 по...

ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКОЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства (ЛПС)

24.02.2017

              Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на        ...

Публично съобщение

17.01.2017

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

Публично съобщение

17.01.2017

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

Публично съобщение

17.11.2016

           ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД оповестява публично съобщение за набиране...

„ЗИ ЗИ - ЗЕЛЕНЧЕНКО” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

13.09.2016

                    „ЗИ...

ЕРАТО с нова самопочистваща горелка

15.10.2013

Новата пелетна горелка GPsc е с т.нар. механично самопочистване, което е най-ефективният метод за почистване....

Адиабатното охлаждане - COP 50 !!! (до 50 kW охлаждаща можност с 1kW консумирана ел.енергия)

07.08.2012

Измерената днес по обяд температура във Варна от 38°С и относителна влажност от едва 16% показва, че...

Адиабатното охлаждане - COP 50 !!! (до 50 kW охлаждаща можност с 1kW консумирана ел.енергия)

07.08.2012

Измерената днес по обяд температура във Варна от 38°С и относителна влажност от едва 16% показва, че...

10 зелени технологични иновации

16.02.2012

  10 зелени технологични иновации, които могат да променят света Ключа е във...

Термопомпи - Нови тенденции

16.02.2012

  Термопомпи - Нови тенденции Термопомпи - Нови тенденции в нискоемисионното битово...

Какво е биомаса?

09.01.2012

Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се...

Термопомпи - Нови тенденции

 

Термопомпи - Нови тенденции

Термопомпи - Нови тенденции

Термопомпи - Нови тенденции в нискоемисионното битово отопление

Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) вместоизкопаеми горива е едно от устойчивите решения, които се възприемат в нашия бранш с цел да се справим с днешните и бъдещи енергийни предизвикателства на които се натъкваме.

 

Един възобновяем енергиен източник,слънцето, генерира огромни количества енергия, която се акумулира във въдуха,скалните масивипочватареките иезератаТермопомпата събира и извлича топлината от геотермалниаеротермалнии хидротермални източници, подгрява я допълнително и я "изпомпва" към нашите домове за отопление на жилищното ни пронстранство и подгряване на битова гореща вода.

 

С инсталирането на термопомпена система ние можем да допринесем за намаляване на нашето въздействие върху околната среда.

Основни енергийни източници за термопомпи
Има 4 основни енергийни източници за термопомпените системи и те са скалните масиви, земята, подпочвените води и въздуха.
Най-лесни за монтаж са тепмопомпените системи, които използватподпочвените води и въздуха като източник. Термопомпите използващи топлината на земята изискват голяма площ за разполагане на тръбите и тяхната работа може да се влияе от подземните условия, а термопомпите използващи като източник скални масиви изискват пробиването на сондажпрез твърди скали.


Подземни Води 
Водната термопомпа използва подземните води за извличане на енергия. Водата се изпомпва през воден сондаж в топлообменник, където енергията се извлича. След това водата се връща обратно в кладенеца пред втори сондажен отвор.

Предимства:
- Подземната вода има висока постоянна температура през цялата година;
- Възможно е охлаждане.

 

Въздух
Въздушните термопомпи използват енергия от околния въздух. Тези термопомпи лесно се монтират и не се изискват изкопни работи или сондажи, което ги прани много атрактивно пазарно решение за модернизация. 


Предимства:
- Лесни за инсталиране
- По-ниски инвестизионни разходи
- Няма видимо или физическо въздействие върху терена
- Не е необхдима голяма дворна площ


Разрастващ се пазар
Жилищния фонд в Европа се характеризира със застаряващи сгради. Повечето от тези къщи използват горива от полезни изкопаеми (нефтени продукти или газ) за подгряване на водната си отоплителна система или бойлер. Когато котлите достигнат края на своя експлоатационен живот те трябва да се заменят и това предоставя на клиентите чудесна възможност да си монтират вместо тях отоплителна система, която не работи с изкопаеми горива.


Официална политика
Все по-голям брой лица свързани с вземането ва решения - от политиците дособствениците на домове - осъзнават значението на термопомпената технология и я включват в свойте препоръки за отоплителни системи. Признати като ефективен начин за намаляване на нашата зависимост отизчерпаемите енергийни източници, термопомпите все повече се утвърждават като важен елемент на пазара. Европейския парламент признава термопомпите като технология, която използва възобновяеми източници(Директивата за ВЕИ).
Все пак, само термопомпи с ефективност или коефициент на сезонно полезно действие (SPF) над 2.875 ще допринесат за намаляване потреблението на енергия от изкопаеми първични източници.
SPF се изчисляват като от общата използваема енергия се приспадне енергията консумирана от термопомпата. Тези изчисления се базират на средния коефициент на полезно действие при производството на електроенергия за 27-те страни членки на ЕС.
В някои страни се предлагат данъчни облекчения на потребителите инсталирали термопомпи, които отговарят на конкретни изисквания за подобряване на енергийната ефективност. Като пример можем да посочим, че в САЩ критериите за подобряване на ефективността на земни/въздушнитермопомпи за трите години по долу са следните:
 
Година
MIN EER
MIN COP
2009
14.1
3.3
2010
16.1
3.5
2011
17.1
3.6

В допълнение към тези изисквания за минимална ефективност, термопомпите трябва да включват пароохладител или интегрирана система за подгряване на вода.


Хладилни агенти
В днешно време термопомпите използват като хладилни агенти главно HCFC иHFC. Дискусиите отностно екологичното въздействие на хладилните агенти HCFC и HFC, както и възможностите за допълнително подобряване на ефективността и обхвата на приложение вероятно ще подтикнат към използване на естествени хладилни агенти за това приложение в бъдеще.
Данфосс разполага с редица продукти като дроселиращи устройства,електронни регулаториспирални компресори Performer и пластинчати топлообменници, които са идеални за термопомпени системи.
Всеки спирален компресор достига своята максимална ефективност, когато агрегатът работи при определени стойности на налягането. Това е точката на оптимална работа на компресорите. Компресорът може да работи при различни стойности на налягането, но колкото повече условията на експлоатация се различават от тази оптимална точка, толкова по-ниска ще е ефективността му.


Крива на ефективност на спирален компресор и стоиностите на налягане
Термопомпите са най-ефективни, когато работят при условия близки доточката на оптимизация. Експлоатационните условия обаче, особенно привъздушни термопомпи и радиаторни системи, се променят през цялата година. В такива случай често се налага термопомпата да работи при условия доста различни от точката на оптимизация на работата й, което е причина за намаляване на нейната ефективност. Компресора на Данфосс HHPдемонстрира подобрена крива на ефективността благодарения на иновативното използване на трите нагнетателни клапана.


Термопомпите, едно по-светло бъдеще
Според някои пресмятания, през следващите 30 години на пазара ще се появят нови възможности за бизнес свързани с технологичното развитие натермопомпеното оборудване, чиято стойност ще възлезе на десетки трилиони долари. Данфосс помага на производителите на термопомпи по целия свят да постигнат и надминат сегашните и бъдещите изисквания за минимална ефективност на термопоменото оборудване. Що се отнася до крайните потребители, изделията на Данфосс допринасят за намаляване на разходите за отопление, зависимостта от изкопаеми горива и 
въглеродния отпечатък от отопляването на жилищните им пронстранства. Освен това, компонентите на Данфосс спомагат продуктите на производителите на термопомпи да достигнат нивата на ефективност, които дават възможност на потребителите да кандидатстват за субсидии при закупуването на термопомпи.


от 16.02.2012